1. Informācija par pārzini:
  Mūsu nosaukums ir Biedrība „Latvijas Izpletņlēkšanas Federācija”, reģistrācijas numurs: 40008024647, juridiskā adrese: Nomales iela 18, Aizkraukle, LV-5101, Latvija.
 2. Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem:
  Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties rakstot uz sekojošu elektroniskā pasta adresi: valde@nulllif.lv.
 3. Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums:
  Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība un apstrādāsim tos ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.
  Šajā paziņojumā ir aprakstīts, kā mēs veicam savu biedru, kuru dati var nonākt mūsu rīcībā mūsu īstenotās darbības ietvaros, personas datu apstrādi.
  Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas Jūs esat izlasījis šo mūsu paziņojumu un akceptējis tā noteikumus.
  Šā paziņojuma mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem.
  Informējam Jūs, ka šajā paziņojumā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi, attiecas tikai uz fizisku personu datu apstrādi.
 4. Kādēļ mums ir nepieciešami Jūsu dati:
  Jūsu personas datus ievācam, lai izpildītu uzņemtās līgumsaistības un mums saistošos juridiskos pienākumus, kā arī īstenotu savas leģitīmās intereses. Šajos gadījumos mums noteiktu personas datu iegūšana ir nepieciešama attiecīgu nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas informācijas nesniegšana var apdraudēt licenču izsniegšanu vai citu saistību izpildi. Ja dati nebūs nepieciešami obligāti, mēs norādīsim, ka datu sniegšana ir brīvprātīga.
 5. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus, un kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats:
  Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai saskaņā ar iepriekš definētiem nolūkiem, tostarp:
  a)      Apdrošināšanas pakalpojumu uzsākšanai un sniegšanai, kā arī līgumā noteikto saistību izpildei un nodrošināšanai
  Šajā nolūkā mums ir nepieciešams Jūs identificēt, nodrošināt apdrošināšanas piedāvājumu un līgumu sagatavošanu, sazināties ar Jums ar pakalpojuma sniegšanu un/vai līguma izpildi saistītos jautājumos (tostarp rēķinu izsūtīšanai).
  b) Licenču izgatavošanai un nosūtīšanai.
  Šajā nolūkā mums ir nepieciešams Jūs identificēt.
  Šim nolūkam un iepriekš norādītiem apakš nolūkiem mums ir nepieciešami:
  Identificējoši dati,(dzimšanas datums/gads, personas kods, vārds uzvārds) kā arī saziņas kanālu dati (e-pasts, tālruņa numurs, adrese);
 6. Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus:
  Jūsu personas datus mēs iegūstam sekojošā veidā:
  1) Mūsu mājaslapā esošās formas aizpildīšanas rezultātā;
  2) Saņemot pa e-pastu Jūsu sniegto informāciju.
  3) Vai citā veidā, ievērojot personas datu apstrādes tiesiskos pamatus.
 7. Kas var piekļūt Jūsu personas datiem:
  Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kam nav attiecīga tiesiskā pamata apstrādāt Jūsu personas datus.
  Jūsu personas datiem pēc nepieciešamības var piekļūt:
  1)      mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kam tas ir nepieciešams darba pienākumu izpildei;
  2)      apdrošināšanas starpnieki (aģenti, brokeri), ar kuru starpniecību noslēgti apdrošināšanas līgumi;
  3)      licenču izgatavošanas kompānija, kas atbildīga par licenču sagatavošanu
  4)      valsts un pašvaldību iestādes tiesību aktos noteiktajos gadījumos.
  5)      trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir atbilstīgs juridiskais pamats.
 8. Cik ilgi mēs glabāsim Jūsu personas datus:
  Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama attiecīgajiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām.
  Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā piemērojamo normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus (piemēram, piekrišanas gadījumā), kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai anonimizēsim.
 9. Kādas ir Jūsu, datu subjekta, tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi:
  Personas datu atjaunošana
  Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums sniedzis, piemēram, izmaiņas personas kodā, saziņas adresē, tālruņa numura vai e-pasta adreses maiņa, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.
  Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos
  Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā, kā arī Jums ir tiesības atsaukt Jūsu sniegto piekrišanu personas datu apstrādei.
  Biedrība ciena šīs Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, ja saņemsim Jūsu pieprasījumu, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi) un, ja būs iespējams, attiecīgi labosim vai izdzēsīsim Jūsu personas datus.
  Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošajiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas datu subjekta tiesības kādā no šiem veidiem:
  1)      Nosūtot attiecīgu iesniegumu uz e-pastu valde@nulllif.lv , ieteicams parakstīt to ar drošu elektronisko parakstu.
  Saņemot Jūsu iesniegumu, mēs izvērtēsim tā saturu un iespēju Jūs identificēt un atkarībā no situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.
 10. Kur Jūs varat iesniegt sūdzību ar personas datu apstrādi saistītos jautājumos:
  Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums.
  Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un mēs joprojām pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.