LAT (eng version below)

Dāmas un kungi, puikas un meitenes. Šis brīdis ir klāt, mēs izziņojam 2021. gada 30way flat formation rekorda mēģinājuma datumus un Liepājas fun jumpers boogie. Pierakstam, neaizmirstam, ņemam atvaļinājumus. 23.-29. augusts, Liepājas starptautiskā lidosta.
Šī gada programmā piedalās mūsu mīlošie instruktori, Pāvels Gordienko, Genadijs Urbāns, Pāvels Tabunovs, Raimonds Teikmanis.
Gaisa kuģu sastāvs šogad nedaudz mainīsies, pie mums atlidos Cessna Caravan un Cessna Grand Caravan.
Rekorda plānošanā ir ieviestas nelielas izmaiņas, visi treniņi un atlase šogad notiek mūsu lidlaukos pirms rekorda, līdz ar to uz rekordu brauc tikai pamatsastāvs un rezervisti.
Informāciju par treniņu laikiem jautājat saviem instruktoriem.
Pamatsastāva un rezervistu dalības maksa: 300 eur
Obligātie nosacījumi: C licence, pilnībā vakcinēts vai pārslimojis COVID 19 pēdējo 6 mēnešu laikā uz rekorda brīdi, vai ar negatīvu covid19 testu, svaru josta, kombinezons ar pleznām.
Figūra: Pagājušā gada 5 staru zvaigzne
Šogad būs iespēja palēkāt arī tiem, kas netiek rekordā, lēciena cena no 4 km 25 eur. Lēciena cena no 5,2 km 40 eur.
Nosacījumi: pilnībā vakcinēts, vai pārslimojis COVID 19 pēdējo 6 mēnešu laikā uz pasākuma brīdi, vai ar negatīvu covid19 testu, 100 eur iemaksa līdz 30. jūlijam (šī summa tiek pilnībā novirzīta Jūsu lēcieniem pasākuma laikā, netiek atgriezta neierašanās gadījumā.) 30 eur maksa par reģistrāciju pasākuma dienā tiks piemērota tiem, kas nebūs pieteikušies iepriekš, vai veikuši apmaksu pēc pieteikšanās.
Reģistrācijas forma sportistiem (fun jumpers)
NAKTSMĪTNES
Ir iespēja rezervēt sev naktsmītni Jūrniecības koledžas kopmītnēs par 7 eur uz nakti no cilvēka, numuriņā paliek divi cilvēki, sīkākai informācijai rakstiet uz edgars@nulllif.lv
Kā arī ir iespēja rezervēt numuriņu 5 zvaigžņu viesnīcās “Promenade Hotel” un “Art Hotel Roma” viena divvietīgā numuriņa cena par nakti divām personām 35 eur bez brokastīm un 55 eur ar brokastīm, sīkākai informācijai rakstiet uz edgars@nulllif.lv

AFTERPARTY
Mūsu ikdienas “afterparty” ir plānots pludmales kafejnīcā “Red Sun Buffet”, kurā būs iespēja atpūsties pēc noslogotās dienas, aplūkot dienas skydive video.
ĒDINĀŠANA
Ēdināšanu šogad mums nodrošina “Maestro design hotel and restaurant”. Sportistiem un rekorda dalībniekiem būs iespēja pasūtīt pusdienas ar piegādi, tās tiks atvestas katru dienu laikā no 12:00-13:00 Rekorda dalībniekiem pusdienas ir iekļautas reģistrācijas maksā, sportistiem pusdienu cena sastāda 4 eur.
Uz 23. augustu pusdienas var pierezervēt jau šobrīd izmantojot šo formu.

DROŠĪBA
Ņemot vērā, ka pasākums notiek starptautiskajā lidostā ir jārēķinās, ka pārvietošanās lidostas teritorijā, kā arī iekļūšana un izkļūšana no tās būs stingri kontrolēta. Uz doto brīdi mēs plānojam, ka mēs laižam cilvēkus iekšā/ārā 3-4 reizes dienā. Protams ir izņēmuma gadījumi, bet šis ir tas aspekts ar ko ir jārēķinās. Atgādinām, ka ieeja pasākumā ir atļauta tikai ar covid sertifikātu vai negatīvu testu, kā arī pirms ieejas būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments lidostas drošības dienestam.
Pasākuma laikā tiks piemērota drošības kartiņu sistēma, par viegliem pārkāpumiem tiks saņemta dzeltenā kartiņa, pēc trešā pārkāpuma, diemžēl pasākums dalībniekam, būs beidzies. Par nopietniem drošības pārkāpumiem, kas apdraud cilvēku dzīvību tiks izniegta sarkanā kartiņa, kas nozīmē, ka dalībniekam pasākums ir beidzies un viņš pie lēcieniem vairs netiks pielaists.
Pasākuma laikā piezemēšanās notiek TIKAI bultas virzienā, sīkāka informācija tiks sniegta pirmdienā 23.08.2021 rīta brīfinga laikā, kā arī brīdī kad Jūs veiksiet reģistrāciju, ja Jums nebūs iespējas piedalīties brīfingā.
LOCĪŠANĀS
Uz vietas būs pieejama telts 10X40 metri, kurā būs iespējams salocīt izpletni, kā arī iespēja iedot sistēmu pakerim.
SISTĒMU NOMA
Sadarbībā ar Skydive Latvia, būs iespēja uz vietas arī iznomāt sistēmas.
MASU MĒDIJI
Papildus jau ierastajiem masu medijiem un intervijām, pie mums atbrauks “Latvijas Mobilais Telefons”, kas nodrošinās internetu līdz pat 5.2KM augstumam, kā arī nodrošinās rekorda translāciju dzīvajā ēterā “LMT Straume” pakalpojumā.
ATBALSTĪTĀJI
Šogad mēs turpinam mūsu sadarbību ar sponsoriem un vēlamies pateikties, gan tiem, kas ar mums ir jau otro gadu pēc kārtas, gan tiem, kas ir pievienojušies mums tikai šogad. Īpašs paldies Balcia Insurance un Karmann kompānijai, par lielo atbalstu šī pasākuma tapšanā, bez viņiem tas nebūtu iespējams. Kā arī neesam aizmirsuši par atbalstu no “Galdu noma“, “Kurzemes Ģaļsaimnieks”, “Pupu Maiss”, “Hanzas Maiznīca”, “CIDO”, “Intrudair”, “Leversa”, “Skrīveru Saldumi”, “Tiamo Pica”, “Latvijas Mobilais Telefons”, “Latvijas Pasts”,”Toi Toi” un “Eko Kurzeme”.
NOSĒŠANĀS LAUKUMS
Pievienotajos attēlos ir iespējasm redzēt nosēšanās laukumus.
SARKANĀ krāsā ir atzīmēts pamata nosēšanās laukums,
ZAĻĀ krāsā ir atzīmēta vieta, kur atradīsies manifests,
ORANŽĀ krāsā atzīmēta stāvvieta.
ENG
Ladies and gentlemen, boys and girls. This moment is here, we announce the dates of the 2021 30way flat formation record attempt and the Liepaja fun jumpers boogie. Write them down, don’t forget,take vacations. 23.-29. August, Liepaja International Airport.
Our loving instructors, Pavel Gordienko, Gennady Urbans, Pavel Tabunov, Raimonds Teikmanis participate in this year’s program.
The composition of the aircraft will change slightly this year, Cessna Caravan and Cessna Grand Caravan will arrive for us.
Minor changes have been introduced in the planning of the record, all trainings and selection take place at our dropzones before the record this year.
Ask your instructors for information about training times.
Record participation fee: 300 eur
Prerequisites: C license, green certificate, or with a negative covid19 test, weight belt, jumpsuit with booties.
Figure: Last year’s 5-star star
This year, there will be an opportunity to jump for those who are not participating in record, jump ticket from 4 km to 25 euros. Jump ticket from 5.2 km 40 eur.
Conditions: green certificate, or with a negative covid19 test, deposit of 100 euros until July 30 (this amount is fully transferred to your jumps during the event, no refund in case of no-show) registration fee 30 euros on the day of the event will apply to those who have not applied in advance or paid after application.
Registration form for athletes (fun jumpers)
ACCOMMODATION
It is possible to book accommodation in the dormitories of the Maritime College for 7 eur per night per person, two people stay in the room, for more information write to edgars@nulllif.lv
It is also possible to book a room in 5 star hotels “Promenade Hotel” and “Art Hotel Roma” one double room price per night for two persons 35 eur without breakfast and 55 eur with breakfast, for more information write to edgars@nulllif.lv
AFTERPARTY
Our daily “afterparty” is planned in the beach cafe “Red Sun Buffet”, where you will be able to relax after a busy day, watch the day’s skydive video.
CATERING
Catering this year is provided by “Maestro design hotel and restaurant”. Athletes and record participants will have the opportunity to order lunch with delivery, they will be delivered every day from 12:00 to 13:00. Record participants have lunch included in the registration fee, for athletes the price of lunch is 4 eur.
Lunch on August 23 can be booked now using this form.
SAFETY
Given that the event takes place at an international airport, it must be taken into account that movement within the airport area, as well as entry into and exit from it, will be strictly controlled. At the moment we plan to let people in / out 3-4 times a day. Of course, there are exceptions, but this is the aspect to be taken into account. We remind you that entry to the event is allowed only with a covid certificate or a negative test, as well as an identity document must be presented to the airport security service before entry.
A security card system will be applied during the event, a yellow card will be received for minor violations, after the third violation, unfortunately the event for the participant will be over. A red card will be issued for serious safety breaches that endanger people’s lives, which means that the event has ended for the participant and he will no longer be allowed to jump.
During the event, the landing will take place ONLY in the direction of the arrow, more information will be provided on Monday 23.08.2021 during the morning briefing, as well as at the time you register if you do not have the opportunity to participate in the briefing.
BENDING
There will be a tent 10X40 meters available on site, where it will be possible to pack the parachute, as well as the opportunity to give the system to the packer.
SYSTEM RENTAL
In cooperation with Skydive Latvia, it will be possible to rent rigs on site.
MEDIA
In addition to the usual mass media and interviews, “Latvijas Mobilais Telefons” will come to us, which will provide the Internet up to a height of 5.2KM, as well as provide a live broadcast of the record in the “LMT Straume” service.
SUPPORTERS
This year we continue our cooperation with sponsors and we would like to thank those who have been with us for the second year in a row and those who have joined us only this year. Special thanks to “Balcia Insurance” and “Karmann” for their great support in creating this event, without them it would not have been possible. Also, we have not forgotten about the support from “Galdu noma”, “Kurzemes Gaļsaimnieks”, “Pupu Maiss”, “Hanzas Maiznīca”, “CIDO”, “Intrudair”, “Leversa”, “Skrīveru Saldumi”, “Tiamo Picca”, ” Latvijas Mobilais Telefons “,” Latvijas Pasts “,” Toi Toi “and” Eko Kurzeme “.
LANDING AREA
In the attached pictures it is possible to see the landing areas.
The basic landing area is marked in RED,
The place where the manifest will be located is marked in GREEN,
Parking lot marked in ORANGE.